Europa Giz Ilo UNDP

EU4BusinessRecovery

Za snažnu domaću ekonomiju

SCORE program

Podrška razvoju konkurentnih i odgovornih preduzeća (SCORE) je globalni program Međunarodne organizacije rada (ILO) kojim se poboljšavaju uslovi rada i produktivnost u malim i srednjim preduzećima. Kroz program obuke SCORE za mala i srednja preduzeća, ILO nudi podršku pružaocima usluga obuke, vladinim agencijama, industrijskim asocijacijama i sindikatima u oko 20 zemalja. Od momenta uvođenja 2009. godine, SCORE program obuke je sproveden u 3.100 malih i srednjih preduzeća globalno, obuhvatajući preko 532,9000 radnika, što je rezultiralo u povećanju produktivnosti do 50%.

Obuka obuhvata najbolje međunarodne prakse u proizvodnim sektorima, te pomaže malim i srednjim preduzećima da učestvuju u globalnim lancima snabdijevanja. ILO igra presudnu ulogu u identifikovanju i širenju najbolje prakse, realizaciji obuke, aktivnostima praćenja, vršenju kontrole kvaliteta i pružanju tehničkih savjeta u pogledu realizacije programa SCORE.

Obuka SCORE je modularna i pokriva sljedeće oblasti: saradnja na radnom mjestu, upravljanje kvalitetom, čista proizvodnja, upravljanje ljudskim resursima, te sigurnost i zdravlje na radu. Prvi modul je obavezan za sva preduzeća koja učestvuju u programu, dok ostale module preduzeća mogu birati prema svojim potrebama. Program obuke kombinuje praktičnu obuku u učionici sa savjetovanjem u samom preduzeću. Prenošenje znanja i vještina podrazumijeva rad višeg predavača certifikovanog od strane ILO-a sa lokalnim ekspertima koji su zaduženi za obuku i pružanje konsultantskih usluga preduzećima.

Implementacija SCORE obuke u Bosni i Hercegovini provodit će se u sklopu projekta EU4Business Recovery, koji finansiraju Evropska unija i Vlada Savezne republike Njemačke, a provode ILO, GIZ i UNDP.

CERTIFICIRANI SCORE TRENERI

Rođena: 18.11.1983.

Sarajevo

Kontakt: [email protected]

Ajla Alimanović je certificirana SCORE trenerica. Završila je master menadžmenta, posjeduje više od 15 godina iskustva na pozicijama generalne, izvršne kao i transformacijske menadžerice u multinacionalnim i regionalnim korporacijama.  Paralelno je bila i trenerica i mentorica na različitim programima edukacije, kao što su prodaja, pregovaranje, razvoj poslovanja s kupcima, obuka trenera za prodaju i situacijsko vođstvo. Zadnjih 7 godina paralelno radi i kao „freelance“ trenerica i konsultantica za srednja i mala preduzeća u BiH te je i akreditovana savjetnica Evropske banke za obnovu i razvoj.

CV

Rođen: 21.10.1986. 

Banja Luka

Kontakt: [email protected] 

Nikola Bojić je certificirani SCORE trener. Završio je Ekonomski fakultet Univerziteta u Banja Luci. Zaposlen je kao projektni menadžer u agenciji LIR Evolucija. Stekao je iskustvo u dizajnu, pripremi i realizaciji regionalnih, nacionalnih i međunarodnih razvojnih projekata iz oblasti energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije, upravljanja otpadom, zaštite životne sredine, održive mobilnosti, strateškog planiranja, ekonomskog i ruralnog razvoja. Posjeduje vještine u finansijskom i poslovnom planiranju, uspostavljanju partnerstava sa lokalnim i međunarodnim akterima te unapređenju institucionalnih kapaciteta.

CV

Rođena: 25.03.1983.

Mostar

Kontakt: [email protected]

Irma Dedić je certificirana SCORE, GET Ahead i SIYB trenerica. Diplomirala je i magistrirala ekonomiju na Univerzitetu Džemal Bijedić u Mostaru, te doktorirala ekonomiju sa fokusom na krizni menadžment. Irma je voditeljica Univerzitetskog multidisciplinarnog studija turizma na ovom univerzitetu. Posjeduje znatno radno iskustvo iz različitih oblasti ekonomije, sa posebnim naglaskom na oblast menadžmenta, preduzetništva, start-up biznis planiranja, kriznog menadžmenta, projektnog menadžmenta, finansijskog menadžmenta, te marketinga. Tokom njenih 14 godina rada Irma je bila mentorica razvoju nekoliko stotina poslovnih i marketinških planova. Autorica je brojnih radova i publikacija na teme poslovnog planiranja i kriznog menadžmenta, s posebnim naglaskom na start-up-ove. Irma je takođe vlasnica privatnog preduzeća. Učestvovala je i u realizaciji nekoliko domaćih i međunarodnih projekata.

CV

Rođen: 05.01.1963.

Sarajevo

Kontakt: [email protected] 

Vojislav Ivanović je certificirani SCORE trener. Ovaj poslovni konsultant je diplomirao na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, magistrirao na Mašinskom fakultetu u Beogradu dok je specijalizaciju obavio na Tehničkom univerzitetu u Minhenu. Magistarski i specijalizacija se odnose na područje upravljanja proizvodnjom primjenom informacionih tehnologija. Oblast njegove ekspertize uključuje između ostalog, analizu, reorganizaciju i optimizaciju poslovnih procesa, LEAN menadžment, upravljanje kvalitetom, projektovanje i unapređenje organizacionih struktura preduzeća, strateško planiranje. Radio je na raznim pozicijama kao menadžer, ekspert, evaluator ali i trener na više projekata finansiranih od strane međunarodnih donatora u području lokalnog ekonomskog razvoja i podrške privatnom sektoru, kao i na nekoliko projekata fokusiranih na razvoj kapaciteta opština i viših nivoa vlasti na unapređenju poslovnog okruženja i uspostave javno-privatnog dijaloga sa ciljem privlačenja novih investicije i zapošljavanje.

CV

Rođena: 28.07.1963 

Banja Luka

Kontakt: [email protected]

Jela Karić je certificirana SCORE trenerica. Diplomirala je poslovnu ekonomiju na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci. Posjeduje  dugogodišnje iskustvo  u radu u sektoru malih i srednjih preduzeća u oblasti upravljanja i finasija. Posjeduje 12  godina iskustva kao konsultantica za sisteme upravljanja kvalitetom ISO 9001, zaštitom životne sredine ISO 14001, zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu ISO 45001. Vodeća  je revizorka za ocjenjivanje Sistema upravljanja kvalitetom prema ISO 9001.

CV

Rođena: 02.08.1984.

Tuzla

Kontakt: [email protected] 

Mirela Omerović je certificirana SCORE trenerica. Diplomirana je ekonomistica menadžmenta, te je završila master studij na UNESCO katedri za master studije preduzetništva Univerziteta u Novom Sadu. Trenutno na III ciklusu studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli izrađuje doktorsku disertaciju na temu razvoja preduzetničke kompetencije. Njeno radno iskustvo vezano je za oblast preduzetništva, od rada u nevladinom sektoru, vladinim institucijama, akademskom sektoru, a odnedavno je i sama preduzetnica. Osim toga, bavi se i edukacijom u oblasti preduzetništva i projektnog menadžmenta te mentorstvom na podršci pri uspostavi start-upova i razvoju postojećih biznisa.

CV

Rođen: 21.10.1986. 

Banja Luka

Kontakt: [email protected] 

Dragan Sarić je certificirani SCORE trener. Magistar je ekonomskih nauka. Magistraturu kao i osnovne studije završio je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci. Njegovo dugogodišnje iskustvo veže se za projektni menadžment i proces upravljanja projektima, ali i poslovno savjetovanje. Posjeduje PRNICE II certifikat u ovoj oblasti. Kao konsultant radi godinama kako sa nevladinim i međunarodnim organizacijama tako i sa privatnim sektorom u regionu. 

CV

Rođen: 16.01.1972.

Banja Luka

Kontakt: [email protected]

Miloš Todorović je certificirani SCORE trener. Diplomirani je ekonomista, vlasnik i direktor preduzeća Centar za ekonomiju d.o.o. Banja Luka i Cekon d.o.o. Novi Sad. Ima 16 godina iskustva u kreiranju, organizovanju i izvođenju treninga iz oblasti menadžmenta, prodaje, upravljanja ljudskim resursima, Lean Six Sigma metodologije i zapošljavanja. Takođe se bavi organizacionim savjetovanjem. Od 2006. godine je certificirani trener vodeće svjetske kompanije na polju liderskih i menadžerskih treninga – Crestcom International LLC iz SAD-a te je i certificirani trener kompanije Engage&Grow iz Australije za područje BiH i Srbije. Također je certificirani trener za edukativni program “WorkReadyNow” te radi i kao konsultant za savjetovanje malih i srednjih preduzeća u BiH. U karijeri je realizovao više od 1100 radionica/treninga iz ovih oblasti. Radio je za preko 200 regionalnih organizacija i institucija (Bosna i Hercegovina, Srbija i Hrvatska). 

CV

Rođen: 15.06.1972.

Sarajevo

Kontakt: [email protected]

Dženan Trbić je certificirani SCORE, SIYB, Get Ahead i CEFE trener. Diplomirani je inžinjer informacionih tehnologija sa Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru, te magistar finansijskog menadžmenta. Trenutno radi kao menadžer Centra za izvrsnost u poduzetništvu Sarajevo. Posjeduje dugogodišnje iskustvo rada u neprofitnim i međunarodnim organizacijama. Područja njegove ekspertize su razvoj informacionih sistema, projektni finansijski menadžment, upravljanje programima grantova, društveno odgovorno poslovanje, istraživanje i analiza politika.

CV