Europa Giz Ilo UNDP

EU4BusinessRecovery

Za snažnu domaću ekonomiju
GIZ jača državne institucije u procesu zelene tranzicije u BiH

GIZ jača državne institucije u procesu zelene tranzicije u BiH

Na sastanku Sektorsko-koordinacionog odbora za izvorno orijentisane sektore dati su osvrti na izvještaje za institucionalne partnere EU4BusinessRecovery projekta, kojeg sufinansira Evropska unija (EU) i Vlada SR Njemačke (BMZ) ali i je bilo govoria i o jačanju kapaciteta državnih institucija u procesu zelene tranzicije u BiH. 

U cilju osiguravanja kontinuiteta poslovanja preduzeća i osnivanja inovativnih startup-a, da bi smanjio posljedice izazvane pandemijom Covid-19, projekat EU4BusinessRecovery, do sada je obezbijedio 1.6 miliona eura bespovratnih sredstava kojima su direktno su podržana 43 mikro, mala i srednja preduzeća iz metalske i drvne industrije kroz grantove. Do kraja projekta planirano je da će biti podržano 60 preduzeća. 

Pored toga, kroz grant ugovor sa Vanjskotrgovinskom komorom BiH, pružena je podrška 31 bosanskohercegovačkom mikro, malom i srednjem preduzeću iz metalnog i drvnog sektora u digitalizaciji i internacionalizaciji kako bi povećale svoju konkurentnost na stranim tržištima. A, kroz grant ugovor sa SERDA-om, uz podršku Ministarstva privrede KS, planirano je da će biti podržano 14 mikro, malih i srednjih preduzeća u energijskoj tranziciji.

Green Recovery komponenta – jačanje kapaciteta

Green Recovery komponenta projekta komponenta koju u BiH koju u implementira GIZ, u ime Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke, do sada je organizirala dvodnevne interaktivne treninge pod nazivom „Izgradnja kapaciteta i podrška u strateškom planiranju sa fokusom na zelenu ekonomiju"

Radionice su rezultirale: 

  • obrazovnim modulom za cirkularnu i zelenu ekonomiju,
  • 8 analitičkih izvještaja za EU4BR partnerske institucije sa preporukama za strategije, operativne programe, nacrte
  • 1 zajednički analitički izvještaj
  • tehnički izvještaj - agende, svi materijali, evaluacijske forme.

U okviru Green Recovery komponente u martu je planiran Okrugli sto na temu finansiranja zelenih poslovnih modela u malim i srednjim preduzećima, seminar na temu novog njemačkog zakona o lancu snabdijevanja,  dva treninga u oblasti strateškog planiranja i upravljanja timovima kao i dodatni trening u oblasti zelene ekonomije. Planirana je i studijska posjeta u Njemačku u cilju izgradnje jačanja kapaciteta aktera na putu ka zelenoj tranziciji. Na dogovorima o strateškom planiranju mapirane su osnovne teme kao i dokumenti koji će poslužiti kao podloga.

Analiza izvještaja pokazala je da strategije nisu jedini odgovor na izazove na putu ka zelenoj tranziciji, a da je saradnja među strategijama politika, kako među resorima tako i sa sudionicima u procesu njihive provedbe - ključ uspjeha.

Komentari na kvalitetu strateškog okvira pokazali su da je u turizmu potreban jači signal prema povezivanju, razvoju lanaca vrijednosti i upravljanju postojećih vrijednosti u prostoru, te da u industriji malih i srednjih preduzeća, iako je pokazana potreba o povezivanju i stvaranju lanaca vrijednosti, potrebna investicija i vrijeme. 

Svoje komentare i doprinos na trinaestom sastanku Sektorsko-koordinacionog odbora za izvorno orijentisane sektore, dali su predstavnici i predstavnice Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Federalnog Ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, Federalnog ministarstva energetike, rudarstva i industrije,  Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju Vlade RS, Ministarstva privrede i preduzetništva Vlade RS i Vlade Brčko Distrikta (Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu). 

EU4BusinessRecovery projekat i njegova Green Recovery komponenta nastavljaju jačati kapacitete državnih institucija na putu ka zelenoj tranziciji. 

Za više informacija o projektu EU4BusinessRecovery i komponenti Green Recovery:

Mirna Mekić, Communications Specialist at GIZ

Tel: +(387) 33 564 533 ili 061 699 853

Email: [email protected]

Povezane vijesti